Sport en sociale innovatie

Sport en sociale innovatie

Sport en sociale innovatie. Inspirerende praktijken en inzichten

Sport wordt in toenemende mate gebruikt als middel om maatschappelijke doelstellingen te helpen realiseren. Steeds meer praktijken en interventies zetten sport in om tegemoet te komen aan behoeften van personen of groepen waarvoor de markt of de welvaartsstaat geen passende oplossingen bieden. Dergelijke praktijken noemen we sociaal innovatief. Zo wordt sport onder meer gebruikt om de tewerkstellingskansen van kortgeschoolde jongeren te vergroten, de sociale re-integratie van gedetineerden na hun invrijheidstelling te verbeteren of als een context waar mensen met een verschillende etnisch- en/of sociaalculturele achtergrond elkaar kunnen ontmoeten. Tot op heden bleven heel wat van deze initiatieven evenwel onder de radar. Dit boek biedt voor het eerst meer inzicht in de manier waarop sport op een sociale innovatieve wijze kan worden ingezet.

Het boek beschrijft een grote verscheidenheid aan thema’s (jeugdzorg, tewerkstelling, maatschappelijk verantwoord ondernemen, vrijwilligerswerk, verenigingsondersteuning), doelgroepen (jongeren in armoede, gedetineerden, meisjes, topsporters) en sportcontexten (sportclubs, buurtsport, schoolsport). Uniek is eveneens dat zowel praktijkmensen als onderzoekers hieraan hebben meegewerkt. Het boek richt zich naar al wie interesse heeft in de individuele en maatschappelijke waarde van sport: studenten, afgestudeerden en onderzoekers binnen het domein van de sport- en bewegingswetenschappen, agogische wetenschappen en sociaal werk; beleidsmakers; jeugdwerkers; sportfunctionarissen; jeugdconsulenten; vertegenwoordigers van sportclubs; federaties en organisaties van sportieve vrijetijdsbesteding; alsook professionals en vrijwilligers die sport hanteren in hun eigen praktijk. En daarnaast al diegenen die sport eveneens een warm hart toedragen.

DOWNLOADS

Bestellen kan via: saso@vub.ac.be.

Prijs: €29,95

Het inleidende hoofdstuk is hier gratis te downloaden (na registratie via onderstaand formulier)